Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 9 of 9 (0.009 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:gaelic AND subject:"Catholic Church"
[texts]Earran de'n leabhar cheasnuighe aithleasuichte : a ta 'nochdadh teagaisg, rn, agus ns na Panachd ; maille ri Cnsachadh eadar am P' agus an Reformsion - Loudon, Duncan
HM
Keywords: Catholic Church
Downloads: 131
[texts]An teagaisg Chriosd (Volume 1871) - MacDonald, John
"This edition of the Gaelic Catechism is authorised to be printed by His Lordship the Right Reverend Bishop Horan, of Kingston, and presented as true Catholic doctrine by John Macdonald, Priest and V.G." -- T.p. verso
Keywords: Catholic Church
Downloads: 16
[texts]Leabhar ceasnuighe aithleasuighte, ata nochda mearachda sonruighte Eaglais na Roimh. : Ath chlo-bhuailt' le leasachaibh eagsamhail thaobh firineadh, ughdarrais, agus riosunaidh. Leis am bheil e air a dhearbha'. I. Nach 'eil coir air bith aig' a Phapanachd aostachd agairt. II. Gu'm bheil i na m thruailleachd air Criostui'-eachd. III. Gu'm bheil i cur mar fhiacha teagasga' agus bar'aile ata milteach do'n uachdranachd thalmhaidh. (Volume 1779) - Ewart, John, 1717-1799
Sometimes attributed to John Ewart
Keywords: Catholic Church
Downloads: 35
[texts]Iul a' Chriostaidh (Volume 1872)

Keywords: Catholic Church
Downloads: 35
[texts]Aithghearradh na teagaisg Chriosduidh; le dearbhadh sgrioptuir, air modh ceisd agus freagair. : Na puinc consboideach air an sineadh le sgrioptuira soilleir, maille re teagasga h Athreacha Naomha na Eaglais ... - Turberville, Henry, d. 1678
Graidhoir do'n Fhirinn = Robert Menzies
Keywords: Catholic Church
Downloads: 358
[texts]Suim an teagaisg Chriosd (Volume 1862) - Butler, Archbishop
"Permisso superiorum." -- T.p
Keywords: Catholic Church
Downloads: 13
[texts]Leabhar ceasnuighe aithleasuighte, ata nochda mearachda sonruighte Eaglais na Roimh. : Ath chlo-bhuailt' le leasachaibh eagsamhail thaobh firineadh, ughdarrais, agus riosunaidh. Leis am bheil e air a dhearbha'. I. Nach 'eil coir air bith aig' a Phapanachd aostachd agairt. II. Gu'm bheil i na m thruailleachd air Criostui'-eachd. III. Gu'm bheil i cur mar fhiacha teagasga' agus bar'aile ata milteach do'n uachdranachd thalmhaidh. (Volume 1779) - Ewart, John, 1717-1799
Sometimes attributed to John Ewart
Keywords: Catholic Church
Downloads: 71
[texts]Ordo Missae : 'an Laidinn 's 'an Gdhlig : agus naighean eile (Volume 1877) - Catholic Church
On t.p.: Permissu superiorum
Keywords: Catholic Church; Mass; Lord's Supper
Downloads: 33
[texts]An cath spioradail - Scupoli, Lorenzo, 1530-1610
Anonymous author: Lorenzo Scupoli
Keywords: Catholic Church; Spiritual life; Perfection
Downloads: 391
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts